Ochrona danych osobowych

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi Informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez AC Software sp. z o.o.:

Kto przetwarza Państwa dane osobowe
Administratorem Państwa danych osobowych jest AC SOFTWARE SP. Z O.O. z siedzibą w Paczkowie (48-370), ul. Armii Krajowej 2, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS0000314809, NIP 7532365220, REGON 160217758.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe

Dane naszych Klientów przetwarzamy na podstawie i w celu:
1) zawarcia i wykonania umowy na nasze produkty/usługi, w tym:
  a) na zakup licencji do programu Profit CRM - w szczególności w celu:
    - udzielenia pomocy technicznej,
    - utworzenia konta użytkownika w Panelu Klienta dostępnego na stronie Administratora www.acsoftware.pl – na podstawie danych osobowych podanych przez Państwa w celu zawarcia umowy, tworzymy dla Państwa konto użytkownika, które umożliwia m.in. zarządzanie posiadanymi licencjami;
  b) na świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem witryny Administratora cloud.supla.org – zgodnie z Regulaminem;
2) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą - kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej/ telefonicznie i składając zamówienie lub prosząc o przygotowanie oferty, podajecie Państwo swoje dane osobowe, które przetwarzamy wyłącznie w celu, w którym zostały podane;
3) wypełniania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym marketingu bezpośredniego własnych usług;
4) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
5) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (np. wystawienia faktury).

Dane osób kontaktujących się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej przetwarzamy na podstawie i w celu:

1) udzielenia odwiedzi na zadane pytanie - kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu innym niż zawarcie umowy/skorzystanie ze świadczonych przez nas usług, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas podanych danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Dane użytkowników forum na stronie https://forum.supla.org/ przetwarzamy na podstawie i w celu:

1) zgody na przetwarzanie danych – rejestrując się na witrynie Administratora „forum.supla.org” wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas podanych danych osobowych w celu utworzenia konta użytkownika umożliwiającego korzystanie z forum na wskazanej witrynie.

Dane osób przekazujących nam darowiznę za pośrednictwem PayPal przetwarzamy na podstawie i w celu:

1) wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego –– w sytuacji, kiedy za pośrednictwem PayPal dokonujecie Państwo wpłaty darowizny na naszą rzecz, PayPal przekazuje nam Państwa dane kontaktowe: imię i nazwisko oraz adres e-mail, które przetwarzamy wyłącznie w celu rozliczenia otrzymanej wpłaty zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

W każdym przypadku dane osobowe możemy przetwarzać także na podstawie zgody (w razie jej wyrażenia) – w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.


Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy/skorzystania ze świadczonych przez nas usług i/lub innych funkcjonalności (konto użytkownika na stronie forum.supla.org lub cloud.supla.org) oraz brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Czy potrzebna nam Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W sytuacjach wskazanych powyżej, tj. w oparciu o wyszczególnione podstawy przetwarzania, i we wskazanych celach, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe bez konieczności uzyskiwania zgody. We wskazanych przypadkach – to właśnie Państwa zgoda jest podstawą przetwarzania przez nas podanych danych osobowych. Chcąc wykorzystać dane w innych celach, np. w celu przesyłania Państwu ofert handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, musimy poprosić Państwa o zgodę. Udzielenie zgody jest zawsze dobrowolne, a w razie jej udzielenia - dane osobowe przetwarzane będą jednie w celu wskazanym w treści zgody. Zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem. Zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację na adres mailowy: office@acsoftware.pl.

Czy przekazujemy komuś Państwa dane osobowe

Co do zasady – nikomu nie udostępniamy Państwa danych osobowych. Dane osobowe w drodze umowy (zgodnie z art. 28 RODO) powierzamy do przetwarzania podmiotom, z których usług korzystamy w związku przetwarzaniem danych - dostawcom usług IT (w szczególności usług hostingowych) oraz usług księgowych – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

Wybrani przez nas dostawcy usług IT gwarantują odpowiednie środki zabezpieczenia danych, w tym przechowywanie danych osobowych na serwerach znajdujących się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i/lub państw uznanych przez Komisję Europejską za państwa posiadające wystarczający poziom ochrony danych osobowych – jedynie w ten sposób dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego.

Profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Jak długo przechowujemy dane osobowe

Co do zasady, dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy/świadczenia usługi oraz po jej zakończeniu - przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktury) - zgodny z przepisami prawa. Jednak w niektórych przypadkach, będziemy przechowywać dane krócej:

1) w przypadku przetwarzania danych jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie – dane będą usuwane (wraz z korespondencją mailową/wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego) po upływie 12 miesięcy od udzielenia odpowiedzi na pytanie/ostatniego kontaktu z potencjalnym Klientem;

2) w przypadku (i w razie) przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody – dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody.

Przysługujące Państwu uprawnienia

Macie Państwo prawo żądania od nas: dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO); przysługujące uprawnienia można wykonać przesyłając stosowną informację na adres mailowy: office@acsoftware.pl. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwu, iż przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Prawo wniesienia sprzeciwu

Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: wobec (i w razie) przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją; wobec (i w razie) przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego - w dowolnym momencie. Możecie Państwo wnieść sprzeciw przesyłając stosowną informację na adres mailowy: office@acsoftware.pl.